LJS Sertificēšanas centrs

Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs veic Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību pamatojoties uz Būvniecības likumu, Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumiem  nr. 169  “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”,  LJS un  Ekonomikas ministrijas  23.02.2022.g., noslēgto Deleģēšanas līgumu nr. 5.2-17.2/2022/3 ar kuru noteikts Valsts pārvaldes deleģētais uzdevums,  pamatojoties uz „Valsts pārvaldes iekārtas likumu”.  Līgums ir spēkā līdz 31.12.2024. gadam.

Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” apliecina, ka LJS Sertificēšanas centram ir piešķirta akreditācija un tas  ir kompetents veikt personu sertifikāciju atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2012 „Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” prasībām.  Akreditācijas  darbības laiks līdz 2027. gada 01. februārim.

Par Institūcijas akreditācijas statusu informācija publicēta LATAK tīmekļa vietnē: www.latak.gov.lv

LJS SC veic ārvalstu speciālistu profesionālās kvalifikācijas atzīšanu profesijā, kas Latvijā ir reglamentēta saskaņā ar likumu „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”.

LJS SC piešķir atļaujas ārvalstu speciālistiem īslaicīgo pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumiem  Nr. 47 „Īslaicīgo profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā”.

Latvijas valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv  ir publicēta informācija par LJS SC sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem.

Kontakti:

LJS Sertificēšanas centra vadītāja: Skaidra Kalniņa – Rutuļa

Kontakttelefons:
mob.tel.: 26397154 (Skaidra Kalniņa – Rutuļa)

E-pasts: [email protected]

Dokumenti: