Par LJS

Līdz ar tautas atmodu, mūsu jūrniecības entuziastu dibināta, 1989.gada 3.novembrī izveidojās Latvijas Jūrniecības savienība.

Šobrīd Latvijas Jūrniecības savienība (LJS) ir sabiedriska organizācija, kuras pamatmērķis ir Latvijas Republikas jūrniecības tradīciju uzturēšana un saglabāšana, kuģniecības un zvejniecības vēstures popularizēšana, visu jūrniecības nozaru tālāka attīstība, pievēršot tai Latvijas iedzīvotājus.

Lai sasniegtu savu mērķi LJS īsteno un piedalās un atbalsta dažādas ar jūrniecību saistītas aktivitātes.

Vairāk par LJS darbību lasīt šeit!

LJS darbojas biedri no dažādiem jūrniecības nozares uzņēmumiem!

Šobrīd LJS apvieno 8 juridiskos biedrus un 82 fiziskos biedrus.

LJS darbības mērķis:

  • apzin un atjauno Latvijas brīvvalsts jūrnieku tradīcijas, popularizē jūrniecību Latvijas iedzīvotāju vidū.
  • veicina augstas kvalifikācijas jūrniecības speciālistu sagatavošanu gan Latvijā, gan aiz tās robežām, piešķirot stipendijas un prēmijas.
  • piedalās latviešu jūrniecības terminoloģijas pilnveidošanā un ieviešanā, mācību grāmatu izdošanā.
  • izstrādā un iesniedz likumdošanas aktu projektus, kas saistīti ar kuģniecību, zvejniecību, jūras vides aizsardzību, ostu darbību un attīstību, jūrniecības nozaru darbinieku sociālo aizsardzību.
  • iestājas par jūrnieku darba apstākļu un darba samaksas uzlabošanu, to atbilstību starptautiski atzītām normām.
  • veido savus profesionālos masu informācijas līdzekļus, sniedz informāciju un popularizē savu darbību masu informācijas līdzekļos.