Sākums

Līdz ar tautas atmodu, mūsu jūrniecības entuziastu dibināta, 1989.gada 3.novembrī izveidojās Latvijas Jūrniecības savienība.

Šobrīd Latvijas Jūrniecības savienība (LJS) ir sabiedriska organizācija, kuras pamatmērķis ir Latvijas Republikas jūrniecības tradīciju uzturēšana un saglabāšana, kuģniecības un zvejniecības vēstures popularizēšana, visu jūrniecības nozaru tālāka attīstība, pievēršot tai Latvijas iedzīvotājus.

Lai sasniegtu savu mērķi LJS īsteno un piedalās un atbalsta dažādas ar jūrniecību saistītas aktivitātes.

LJS  ar uzņemtu kursu uz mūsdienīgu, jūrniecības sabiedrībai nepieciešamu organizāciju!

Par LJS

LJS darbojas biedri no dažādiem jūrniecības nozares uzņēmumiem!

Šobrīd LJS apvieno 8 juridiskos biedrus un 82 fiziskos biedrus.

LJS darbības mērķis:

  • apzin un atjauno Latvijas brīvvalsts jūrnieku tradīcijas, popularizē jūrniecību Latvijas iedzīvotāju vidū.
  • veicina augstas kvalifikācijas jūrniecības speciālistu sagatavošanu gan Latvijā, gan aiz tās robežām, piešķirot stipendijas un prēmijas.
  • piedalās latviešu jūrniecības terminoloģijas pilnveidošanā un ieviešanā, mācību grāmatu izdošanā.
  • izstrādā un iesniedz likumdošanas aktu projektus, kas saistīti ar kuģniecību, zvejniecību, jūras vides aizsardzību, ostu darbību un attīstību, jūrniecības nozaru darbinieku sociālo aizsardzību.
  • iestājas par jūrnieku darba apstākļu un darba samaksas uzlabošanu, to atbilstību starptautiski atzītām normām.
  • veido savus profesionālos masu informācijas līdzekļus, sniedz informāciju un popularizē savu darbību masu informācijas līdzekļos.

Gadagrāmatas

Jūrniecības gadagrāmata ir nozīmīgs Latvijas jūrniecības notikumu atspulgs, kurā apkopots gan aktualitātes, gan fakti, kā arī laikmeta liecības.

Šajā sadaļā var nolādāt gadagrāmatas pdf formātā. Par iespēju iegūt gadagrāmatas drukātā formātā lūdzu sazinaties pa e-pastu: [email protected]

Kontakti

LJS kontaktinformācija:

Tālrunis: +371 67082087

Mob.Tālrunis: +371 29220405

E-pasts: [email protected]

Facebook lapa:  @latvijasjurniecibassavieniba

Instagram lapa: jurniecibas_savienība

E-pasts (bildēm  publicēšanai LJS kontā Instagram)[email protected]

 

Adrese: Meldru iela 5a, Rīga, LV-1015

Rekvizīti:

Latvijas Jūrniecības savienība

Reģ.Nr.40008002283
AS “SEB banka”
Kods UNLALV2X
Konta Nr.:LV55UNLA0001002700455

 

Latvijas Jūrniecības savienības
Sertificēšanas centrs
Meldru ielā 5a, Rīga, LV-1015
SEB banka
Kods UNLALV2X
Konta Nr.LV07UNLA0050023276651