Latvijas Kuģu kapteiņu asociācija un Latvijas Jūrniecības savienība izsaka neuzticību Jūras akadēmijas rektorei

24. februārī Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas (LKKA) Padome un Latvijas Jūrniecības savienības (LJS) valde vienbalsīgi pieņēmušas lēmumu izteikt neuzticību Latvijas Jūras akadēmijas rektorei Kristīnei Carjovai.

LKKA un LJS secina, ka K. Carjova pretdarbojas nozares, kopā ar izglītības iestādēm, izstrādātā un kopīgi apstiprinātā reorganizācijas modeļa ieviešanai, kas paredz autonomas un konsolidētas jūrniecības izglītības iestāžu sistēmas izveidi, apvienojot tās vienotā jūrniecības ekosistēmā. Tā tiek apdraudēta jūrniecības izglītība, kurā mācās apmēram 2200 studentu un audzēkņu, un tās ilgtspējība Latvijā. Ar savu rīcību K.Carjova klaji ignorē jūrniecības nozares intereses un jūrnieku darba devēju un nozares organizāciju vairākkārt pausto viedokli un bažas.

K. Carjovas realizētā Latvijas Jūras akadēmijas pārvaldība ir neprofesionāla un nemākulīga, tas atstāj negatīvu iespaidu uz mikroklimatu akadēmijā, izglītības procesu, absolventu sagatavotības līmeni, apdraud Latvijas jūrnieku profesionālās sagatavošanas sistēmas atbilstību starptautisko standartu prasībām un grauj nozares tēlu.

LKKA un LJS aicina Izglītības un Zinātnēs ministriju, atbilstoši savai kompetencei, veikt nepieciešamos pasākumus Latvijas Jūras akadēmijas rektores nomaiņai.

LKKA un LJS ir lielākās Latvijas jūrniecības nozares profesionālās nevalstiskās organizācijas.


Informāciju sagatavoja LKKA prezidents Jāzeps Spridzāns

http://www.lkka.lv/